I ett antal branscher råder arbetskraftsbrist och genom bättre kunskap om arbetsmarknaden ökar möjligheterna till en bättre framtida matchning. Dessutom kan större kunskap om arbetsmarknaden bidra till ökad studielust hos elever.

– Man kan säga att hela vår verksamhets huvudsyfte är att vara en brygga mellan näringslivet och skolungdomar. Vi har flera branscher där vi ser att det i framtiden kommer saknas kompetens, framför allt inom teknik- och IT-sektorn, vård och skola. Det ligger i vårt uppdrag att vi ska jämna ut det här, så att fler ungdomar får upp ögonen för dessa jobb. Det är väldigt många unga som inte vet hur många olika slags jobb som finns inom exempelvis teknik eller vård, säger Lars Rubensson på Handelskammaren Mälardalen.

Arbetsmarknadskunskap är ursprungligen ett nationellt koncept som funnits i Sverige sedan 2011 och i Örebro län sedan 2014. Från början rörde det sig om ett projekt som Handelskammaren drev på egen hand, men sedan ett par år tillbaka drivs projektet med hjälp av stöd från det lokala näringslivet på varje ort. I Örebro län är Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse en av finansiärerna.

– 2017 tog projekttiden slut och då kollade vi runt för att se om det skulle gå att fortsätta att ha verksamheten helt privatfinansierad– och det gick. Vi får under flera år fått stöd från Bergslagens Sparbanksstiftelse, vilket känns fantastiskt, säger Lars.

Han förklarar att deras uppdrag är att inspirera ungdomar så att de kan fatta medvetna beslut när det kommer till framtida studie- och yrkesval.

Hållbart över tid

Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar mellan 13–19 år, men även skolledning, lärare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar och arbetsgivare medverkar. Genom en god förankring och samverkan med skolorna säkerställs att insatserna också kan bli hållbara över tid.

I Arbetsmarknadskunskap träffar man elever både när de går i högstadiet och under gymnasiet. I olika inspirationskonstellationer har de diskussioner där de tar upp olika saker.

– En sak vi berör är något så grundläggande som varför man ska jobba. I detta finns ju flera olika aspekter. Vad ska ett jobb ge mig; är det bara pengar den 25:e eller finns det något mer. Vi tar det till lite mer filosofiska funderingar, utvecklar Lars.

I Arbetsmarknadskunskap tas också steget vidare, så att eleverna får hjälp att blicka framåt. Hur det ser ut i samhället och vilka utbildningsvägar finns – och vad kan jag tänka på, redan när man är ung?

– Vi vill att du, redan som 14-åring, ska känna en positiv koppling: ”Just det, jag går ju faktiskt i skolan för att jag sedan ska ut på arbetsmarknaden. Och då kommer jag vara med och betala en tredjedel av min lön som kan gå till skola, bland annat ... där mina barn går" och så vidare, säger Lars. 

 

Lättare att få jobb

En annan vinkel är att också belysa vad det innebär om man väljer en bransch där det råder personalbrist, att det kan innebära fördelar med det.

– Det innebär att man kan få jobba med något spännande och samtidigt ha ganska lätta att hitta anställning lätt att få ett jobb. Eleverna får bättre koll på läget så att de kan fatta schysta val, som ger en bra framtid. Vi förmedlar också att arbetsgivarna faktiskt bryr sig om dem och behöver dem. Och att de faktiskt är intresserade och bryr sig om vad de gör i skolan. I klassrummen sitter ju deras blivande anställda och kompetens.

– Det känns verkligen fantastiskt att vi kunde ha en bärande verksamhet med helt privata pengar; att företagen, däribland bankens ägarstiftelse, vill satsa på långsiktig kompetensförsörjning, säger Lars Rubensson på Handelskammaren Mälardalen.

– Det är viktigt att visa att det finns många olika yrken i Bergslagen, man kan bo kvar här och ha ett roligt och intressant jobb. Utbildning är viktigt för alla ungdomar och att det finns många olika vägar att skaffa sig utbildning och erfarenheter. Det handlar inte bara om att man ska gå på universitetet, det är bara en av många vägar. Alla yrken behöver inte akademiska poäng som inträdeskrav. Därför det arbete som Arbetsmarknadskunskap gör oerhört viktigt. De inspirerar och lockar till vidareutveckling efter gymnasiet, säger Cecilia Jeffner, vd på Bergslagens Sparbank.

 – Vi har valt att satsa på Arbetsmarknadskunskap för att visa våra ungdomar var jobben i vår region finns om du vill arbeta här, samt att skapa framtidstro för de som vill bo och verka i våra kommuner bland de som är på väg att väja sin yrkesväg i livet. Mår våra kommuner bra mår även vår och bankens verksamhet bra, förklarar Bengt Svensson, Sparbanksstiftelsen Bergslagen.

Arbetsmarknadskunskap, övergripande långsiktiga mål;

  • Bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv
  • Skapa en bättre och tydligare matchning på arbetsmarknaden
  •  Minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa framtidsval
  •  Främja kompetensförsörjning och arbetsgivares framtida kompetensbehov
  •  Bidra till minskad arbetslöshet bland ungdomar