Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Faktablad Kapitalspar Depå

Faktablad för kapitalförsäkring med depåförvaltning

Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB
Publiceringsdatum: 2016-01-12

1. Inledning

Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande information om försäkringen och för att underlätta jämförelser. Detta faktablad är inte en fullständig förköpsinformation. Fullständig förköpsinformation och fullständiga försäkringsvillkor finner du på swedbank.se/forsakringsvillkor.

Målgrupp

Lämplig för dig som på ett enkelt sätt vill kunna

 • placera i olika typer av finansiella instrument.
 • bestämma hur pengarna ska betalas ut, till exempel genom engångsuttag eller månatlig utbetalningar till dig själv eller någon annan.
 • bestämma vem som ska få pengarna vid ett eventuellt dödsfall.

Försäkringsföretagets finansiella styrka

Swedbank Försäkrings solvenskvot var 142 procent per 20150630.

Solvenskvoten mäter bolagets förmåga att klara sina åtaganden till försäkringstagarna. En solvenskvot på minst 100 procent uppfyller EU:s krav på kapitalbuffert.

2. Sparande och avkastning

Ansvar för kapitalplaceringarna

Du som försäkringstagare ansvarar för hur kapitalet ska placeras och du väljer själv risknivå samt står risken för värdeförändring i fonderna och öviga värdepapper.

När du tecknar en kapitalförsäkring depå knyts en värdepappersdepå och ett konto till din försäkring. Depå och konto öppnas hos Swedbank eller en sparbank och kommer att ägas av Swedbank Försäkring, men du har rätt att inom ramen för depån köpa och sälja värdepapper som Swedbank Försäkring vid var tid tillåter. Du kan också placera kapitalet i de investeringsfonder som Swedbank Försäkring erbjuder. Lägsta första insättning till försäkringen måste dock minst uppgå ett belopp som Swedbank Försäkring vid var tid bestämmer, för närvarande 100 000 kronor.

Garanti

Swedbank Försäkring erbjuder för närvarande inget nysparande med garanterad avkastning inom produkten.

Tillgångar som kapitalet kan placeras i

Ett stort utbud av kapitalskyddade produkter (strukturerade produkter) finns valbara inom vår depåförsäkring. Därutöver är även ett begränsat antal kapitalskyddade fonder valbara inom produkten.

Typ av fonder

Andel/antal

Totalt antal fonder

520 st

Max. antal fonder

Övre gräns saknas

Andel externa

Finns

Indexfonder

Finns

Aktivt förvaltade fonder

Finns

Andel blandfonder

8 %

Andel aktiefonder

74 %

Andel räntefonder

13 %

Andel hedgefonder

5 %

Fond i fondlösningar

Finns

Avgifter för fonderna (max och min) finna i avsnitt 4 i detta faktablad. Du kan få mer information om respektive fond i de faktablad som finns för varje fond. Fondfaktabladen finner du på swedbank.se/privat/spara-och-placera/fondtorget.

Tillgångar som kapitalet kan placeras i utöver ovan angivna fonder

Förutom i ovan angivna fonder kan du placera kapitalet i finansiella instrument som aktier och räntebärande papper, viss typ av derivat samt strukturerade produkter. I övrigt hänvisas till aktuell värdepapperslista.

Begränsningar

På grund av Swedbank Försäkrings ställning som ägare är det exempelvis inte tillåtet att placera i Swedbank-aktier eftersom ett dotterbolag inte får äga tillgångar i moderbolaget.

3. Utbetalning

Engångsbelopp

Efter att 365 dagar har gått från det att försäkringen tecknades kan du som försäkringstagare begära att försäkringen ska betalas ut med ett engångsbelopp.

Temporär utbetalning

Du som försäkringstagare kan när som helst begära att utbetalning ska ske i form av temporära utbetalningar under minst fem år och högst 30 år. Vid temporär utbetalning ändras förvaltningsformen till fondförvaltning. Det innebär att Swedbank Försäkring säljer samtliga värdepapper i depån.

Beräkning av storleken på varje utbetalning vid temporär utbetalning

Storleken på varje utbetalning bestäms till fondandelarnas värde vid utbetalningstillfället dividerat med ett delningstal. Delningstalet är nuvärdet av en utbetalning av en krona per månad (eller eventuell annan betalningstermin som kan ha överenskommits), under den tid utbetalningen ska eller förväntas ske och bestäms med antaganden om värdetillväxt på fondandelar, dödlighet och omkostnader. Varje utbetalning minskar antalet fondandelar som hör till försäkringen. Om flera värdepappersfonder är knutna till försäkringen sker inlösen proportionellt mot värdet i respektive fond

Utbetalning

 

Utbetalning genom engångsbelopp

Ja

Kortaste utbetalningstid (vid periodisk utbetalning)

5 år

Längsta utbetalningstid (vid periodisk utbetalning)

30 år

Livsvarig utbetalning

Nej

Krav på flytt till annan förvaltningsform vid periodisk utbetalning

Ja

4. Avgifter

Försäkringen är skattemässigt en kapitalförsäkring med följande skatteregler:

Avdragsrätt

Sparandet i fondförsäkringen är inte avdragsgillt i din självdeklaration.

Utbetalning

All utbetalning från försäkringen är skattefri.

Avkastningsskatt

Swedbank Försäkring betalar en avkastningsskatt som beräknas utifrån ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år till summan av:

 • värdet på kapitalförsäkringen vid årets ingång
 • värdet av inbetalda premier under första halvåret
 • halva värdet av inbetalda premier under andra halvåret.

Sparandet beskattas schablonmässigt på en tänkt årlig avkastning motsvarande statslåneräntan, samt sedan första januari 2016, med ett tillägg om 0,75 procent (som lägst kan det dock bli 1,25 procent). Skatten på det framräknade beloppet är 30 procent per år, vilken tas ut månadsvis genom försäljning av fondandelar.

Nuvarande avgifter

Storlek

Rörlig avgift om värdet understiger 1 mkr

0,40% av försäkringens värde per år*

Rörlig avgift om värdet överstiger 1 mkr

0,20% av försäkringens värde per år*

Fondavgifter

Fondförvaltaren tar ut en fondförvaltningsavgift genom kurssättningen av fondandelarna. Fondfaktablad finns för respektive fond för ytterligare information.Fondfaktabladen hittar du på swedbank.se/privat/spara-och-placera/fondtorget.

För handel i försäkringsdepån tar depåförvaltaren sedvanliga avgifter för handel i depå, till exempel courtage och clearingavgift.

Bankens aktuella avgifter för handel framgår av depåförvaltarens prislista.

Försäkringsskydd

Se under rubrik 5. Försäkringsskydd

*Avgifterna tas ut genom att Swedbank Försäkring varje månad säljer fondandelar eller, om dessa inte räcker till, belastar försäkringstagarens konto som ska finnas i anslutning till depån. Avgifterna tas ut månadsvis.

Avgifter och de dödlighetsantaganden som ligger till grund för riskavgiften (försäkringsskyddet) gäller tills vidare. Swedbank Försäkring har rätt att ändra avgifternas storlek och dödlighetsantaganden. Försäkringstagaren ska underrättas om sådan ändring. Höjning av avgift får tillämpas tidigast 30 dagar efter att sådan underrättelse skickats.

För en försäkring som tecknas med en engångspremie på 100 000 kronor vid årets början tas följande avgifter och skatter ut under året. Observera att ingen hänsyn tagits till avkastning. Vid depåförvaltning kan inte någon avgift för förvaltningen visas eftersom avgifterna beror på vilka tillgångar som placeras i depån.

Avgiftstyp

Kapitalspar - Depå

Försäkringsavgift - Fast

0 kr

Försäkringsavgift - Rörlig

400 kr

Fondförvaltningsavgift

0 kr

Skatteavgift

420 kr

Summa skatter och avgifter

820 kr


5. Försäkringsskydd

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd betalas ut om den som är försäkrad avlider. Efterlevandeskyddet utgörs av Återbetalningsskydd eller Garanterat efterlevandeskydd.

Återbetalningsskydd

 • Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får det försäkringskapital som finns kvar när du avlider. Dessutom utbetalas ett tillägg på 1 procent av värdet om du avlider innan temporära utbetalningar har börjat. Återbetalningsskydd ingår alltid i försäkringen.

Garanterat efterlevandeskydd

 • Det garanterade efterlevandeskyddet ger ett på förhand bestämt minsta belopp som betalas ut om du avlider. Om detta belopp vid dödsfallet är högre än det som skulle utbetalats från Återbetalningsskyddet, så betalas det ut i stället.
 • Efterlevandeskyddet betalas ut till förmånstagare om sådan är insatt. Annars sker utbetalning till försäkringstagarens dödsbo.
 • Det garanterade efterlevandeskyddet upphör när försäkringen börjar betalas ut och upphör alltid senast vid den försäkrades 75-årsdag.
 • Garanterat efterlevandeskydd kan du få mot prövning av din hälsa. Hälsoprövning görs alltid vilket innebär att möjligheten att få detta skydd är beroende av ditt hälsotillstånd. Du kan komplettera försäkringen med garanterat efterlevandeskydd fram till din 75-årsdag.

För den risk bolaget står vid dödsfall tar Swedbank Försäkring ut en premie. Denna dras varje månad från försäkringskapitalet. Hur stor premien är står i det avgiftsblad som är en bilaga till försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren hittar du på swedbank.se/forsakringsvillkor

Premiebefrielse

Premiebefrielse innebär att du under vissa förutsättningar inte behöver betala avtalad premie vid långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Premien betalas i stället via premiebefrielseförsäkringen.

 • Försäkringen kan kompletteras med premiebefrielse under förutsättning att den avtalade premiebetalningstiden är minst fem år och den försäkrade inte har fyllt 60 år.
 • För premiebefrielse krävs prövning av din hälsa. Premiebefrielsen gäller fram till dess att försäkringen börjar betalas ut, dock längst till 65 år.

Typ av försäkringsskydd

 

Återbetalningsskydd (101 % av försäkringskapitalet vid dödsfallsreglering)

Ja ingår alltid

Garanterat efterlevandeskydd

Möjligt mot hälsoprövning*

Premiebefrielse

Möjligt mot hälsoprövning*, kostnad 4 % av försäkringsbeloppet

* Avgifterna tas ut genom att Swedbank Försäkring varje månad säljer fondandelar eller, om dessa inte räcker till, belastar försäkringstagarens konto som ska finnas i anslutning till depån

6. Villkor för återköp

Återköp

Återköp innebär att försäkringens värde på din begäran betalas ut helt eller delvis. Under de första 365 dagarna från och med teckningsdagen får återköp inte göras. Vid återköp dras ännu inte uttagen avkastningsskatt från värdet före utbetalningen.Flytt

Försäkringens hela värde kan tidigast 365 dagar efter tecknandet flyttas till annat försäkringsbolag. Vid flytt äger Swedbank Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift på för närvarande 500 kronor.

7. Flytt av sparande till försäkringsföretaget

Inga avgifter uttas vid flytt till Swedbank Försäkring.

8. Övrig information

För att få veta mer om Swedbank Försäkring, våra försäkringar och vårt erbjudande kan du kontakta ditt lokala Swedbank- eller sparbankskontor.

Telefonbanken når du på telefon 0771-22 11 22

Ytterligare information kan du även få från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Swedbank Försäkring står under tillsyn av Finansinspektionen. Konsumentverket vakar över efterlevanden av marknadsföringslagen (2008:486).

Swedbank Försäkring AB
Styrelsens säte: Stockholm
Org.nr: 516401-8292

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger