Process för tillsättning av nya styrelseledamöter

Det utförs en årlig genomgång och kartläggning av styrelseledamöternas samlade kompetens. Individuella utbildningsplaner tas fram av styrelsens ordförande i samråd med den enskilda ledamoten. Utbildningsplanen uppdateras årligen. Ansvarig för uppdateringen är styrelsens ordförande. Därefter förs en dialog med valberedningen.

Stämman beslutar om nya styrelseledamöter, under förutsättning att lämplighetsbedömningen godkänns av finansinspektionen. Lämplighetsbedömning utförs enligt FFFS 2009:3

För att se respektive ledamots CV. Klicka på namnet.