Syftet med denna policy är att styrelsen i Bergslagens Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder och principer för ersättningar till anställda i banken samt särskilt hur styrelsen ska styra, analysera, mäta, rapportera och ha kontroll över de risker som rörliga ersättningssystem kan medföra för banken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende).

Policyn ska årligen och vid behov omprövas av styrelsen.

Bankens Styrelse beslutar årligen utifrån ett riskbaserat synsätt om nivåer för Resultatandelar, den enda eventuella rörliga ersättning som finns i banken.
Resultatandelarna bedöms enbart utifrån uppnådda kvalitetsmål samt bankens resultat efter kreditförluster enligt bankens uppsatta resultatmål. Om utbetalning sker finns detaljer om utbetalt belopp i bankens årsredovisning.

För 2017 utbetalades ett prisbasbelopp.
För 2018 gjordes ingen utbetalning.

Mer information om aktuella ersättningar finns i Bergslagens Sparbanks årsredovisning.

Relaterade länkar