Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Information om Bergslagens Sparbank AB

Bergslagens Sparbank är en helt fristående sparbank med säte i Lindesberg och verksamhet i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Storfors kommuner.

Namn
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Webbplats

Organisationsnummer
Bankgiro
Clearingnummer

Bergslagens Sparbank AB
Box 74, 711 22 Lindesberg
Kungsgatan 13, 711 30 Lindesberg
0581-880 00
info@bergslagenssparbank.se
bergslagenssparbank.se

516401-0109
981-1910
8191-9

Bolagsstämman är Bergslagens Sparbank AB:s högsta beslutande organ, på vilken aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Styrelsen väljs av bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer Bergslagens Sparbank AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen väljs av bolagsstämman på 1 år. Styrelsen består av 9 ledamöter, i vilka ingår styrelseordföranden, samt två arbetstagarrepresentanter (samt suppleanter för dessa). Bergslagens Sparbank AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Banken arbetar löpande med kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.

Bankens löpande förvaltning sköts av VD, vilken är vald av styrelsen, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I bankledningen ingår, förutom VD och vVD, Kreditchef, Ekonomi- och Finanschef, Personalchef, Rörelseschef och kontorscheferna i Nora och Lindesberg.

Styrelsen och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och bankens verksamhet. Till sin hjälp med detta finns en compliancefunktion som ska tillse att lagar, förordningar, interna regler, samt god sed följs (regelefterlevnad). Compliancefunktionen är outsourcad till Svealands Risk och Compliance AB och informerar styrelse och VD samt ledning avseende regelefterlevnaden. Det finns även en riskkontrollfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar operativa-, kredit- och finansiella risker till bl.a. styrelse och ledning. Riskfunktionen är outsourcad till Svealands Risk och Compliance AB.

Styrelsen utser funktionen för internrevision och denna är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen är för närvarande utlagd till ett externt företag och är därmed helt separerad från bankens verksamhet som skall granskas och deltar inte i den operativa verksamheten.

Kontorsrörelsen, vilken är underställd VD, består av 3 kontorsenheter i 4 olika kommuner. Enheterna drivs av en kontorschef med hjälp av biträdande kontorschefer.

Organisationsschema:

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger