Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Statliga ränteplaceringar

Om du vill ha ett stabilt och säkert räntealternativ med bra avkastning och låg risk kan värdepapper utgivna av den svenska staten vara ett alternativ för dig. Löptiden varierar men det lägsta placeringsbeloppet är på en miljon kronor.

Svenska Staten ger ut statsskuldväxlar, statsobligationer och realobligationer. De är löpande skuldebrev och ges ut för att finansiera statens kort- eller långsiktiga upplåning. De olika placeringsformerna hanteras för statens räkning av Riksgälden, som även i förekommande fall betalar ut räntan.

Statsskuldväxlar

Räntan på statsskuldväxel kallas ofta den riskfria räntan och används som riktmärke för den korta marknadsräntan.

En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som svenska staten ger ut genom Riksgäldskontoret för att finansiera sin korta upplåning. Statsskuldväxlar har god likviditet och är därför lätta att köpa och sälja under löptiden.

Fakta om statsskuldväxlar

  • Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon kronor
  • Leverans- och likviddag är två vardagar efter avslut
  • Priset på en statsskuldväxel uttrycks som en årsränta
  • Penningmarknadsinformation går ut via informationssystem som Bloomberg och Reuters samt nyhetsbyråerna och noteras dagligen på dagstidningarnas ekonomisidor

Statsobligationer

Avkastningen på statsobligationer varierar beroende på löptiden som normalt varierar mellan två och tio år, men kan vara längre. Räntan på statsobligationer används ofta som riktmärke för den långa marknadsräntan.

Eftersom statsobligationer har mycket god likviditet är de enkla köpa och sälja när som helst under löptiden. En statsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av svenska staten genom för att finansiera sin långfristiga upplåning.

Fakta om statsobligationer

  • Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon kronor
  • Likviddag är två vardagar efter avslut
  • Information om priser går ut till marknaden via informationssystem som Bloomberg och Reuters samt nyhetsbyråerna och noteras dagligen på dagstidningarnas ekonomisidor
  • Priset för en statsobligation noteras i form av en effektiv årsränta och bestäms av den gällande marknadsräntan

Realobligationer

Avkastningen på en realobligation består av två delar; fast realränta samt kompensation för den faktiska inflationen (KPI) under löptiden. Avkastningen varierar med löptiden som normalt är mellan fem och tjugo år.

Priset för en realobligation noteras i form av en effektiv real årsränta. Dessutom tillkommer eventuell upplupen kupongränta i likvidbeloppet. En realobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av svenska staten genom Riksgäldskontoret som en del av statens upplåning för att finansiera statsskulden. Riksgäldskontoret betalar ut kupongräntan till innehavaren av en obligation en gång per år.

Även företags- och bostadsobligationer kan ibland emitteras i form av en realobligation.

Realobligationer har en god likviditet vilket innebär att de är lätta att köpa och sälja när som helst under löptiden.

Fakta om Realobligationer

  • Lägsta placerade belopp är 1 miljon kronor
  • Leverans- och likviddag är två vardagar efter avslut

Pris och handel

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger